Pradėtas įgyvendinti projektas „Žingsnis į ateitį”

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija pradeda įgyvendinti projektą „Žingsnis į ateitį“, projekto Nr. JURB-LEADER-6B-JV-7-14-2022 pagal VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.


Projekto tikslas – Jurbarko rajono kaimo teritorijoje gyvenančių vaikų socialinės atskirties mažinimas, vykdant neformalųjį ugdymą gamtos mokslų ir technologijų srityje.
Projekto metu bus organizuojamos vaikams ir jaunimui, kurie gyvena Jurbarko rajone, edukacijos susijusios su gamtos ir technologijų mokslais: matematika, fizika, astronomija ir kt. Numatoma, kad bus suorganizuoti 5 renginiai, kuriose dalyvaus 170 vaikų.

Veiklos:

Projekto metu vyksime į Etnokosmologijos muziejų esantį Molėtų r., domėsimės astronomija, archeologija, etnokosmologija.

2 išvykos į Aviacijos muziejų, ten daugiau sužinosime apie inžineriją, aviaciją, išmėginsime savo jėgas pilotuojant virtualų orlaivį.

Keliausime į edukacinių pramogų šalį CurioCity, kuriame vaikai turės galimybę susipažinti su 12 – kos skirtingų edukacijų temomis, susipažinti ir pabūti įvairių profesijų atstovais, bei išbandyti interaktyvius žaidimus.

Keliausime į Tauragės STEAM – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos centro – labaratorijos būrelio užsiėmimus.  

Projekto metu vyks robotikos užsiėmimai, skirtinguose 8 vaikų dienos centrų patalpose, kaimo vietovėse. Viso užsiėmimų 40 kartai per metus. Šis užsiėmimas  ugdys ir skatins mokinių inovatyvius techninius gebėjimus robotikos matematikos, informatikos, gamtos mokslų srityje, propaguoti domėjimąsi mokslu, išmaniosiomis technologijomis.

„Profesijos – iš arčiau“. Planuojame vykti į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklą. Edukacijos metu susipažins su mokslo įstaigos dėstytojais, galės praktiškai išbandyti ir „pasimatuoti” profesijas dirbtuvėse, taip pat užduoti dėstytojams ir ten besimokinantiems jiems rūpimus klausimus, kurie kėlė abejonių dėl specialybės pasirinkimo.

Bendradarbiaujant kartu su Smalininkų technikos muziejumi, dalyviai muziejuje galės apžiūrėti įvairią techniką ir išgirsti įdomių istorijų apie čia esančius eksponatus.

Projektas skirtas – labiausiai pažeidžiamai socialinei grupei – vaikams ir paaugliams, gyvenantiems Jurbarko r. kaimų ir miestelių vietovėse. Projekto veiklų vykdymo metu įgaus teorinių ir praktinių žinių susijusių su tiksliaisiais gamtos mokslais ir technologijomis, kurie padės vaikams ir jaunimui ugdyti kūrybiškumą, mažinti socialinę atskirtį, suteiks galimybes pagilinti žinias, susipažinti su tiksliųjų mokslų galimybėmis, prisidėti prie geresnių mokymosi rezultatų, padidinti galimybes baigus mokyklą įgyti rinkai paklausias profesijas ir kurti į inovacijas orientuotą visuomenę bei prisidėti prie VPS priemonės tikslo siekimo.

Projekto pavadinimas – „Žingsnis į ateitį“.
Projekto vykdytojas – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.

Finansuojama EEŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Bendra Projekto vertė – 10526,31 Eur (skirta lėšų: iš EEŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės – 10000,00 Eur, iš Jurbarko rajono savivaldybės – 526,31 Eur).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-07-01.