Socialinės reabilitacijos paslaugos Jurbarko samariečių neįgaliųjų socialinės reabilitacijos centre

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija vykdo projektą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas.

Projekto tikslas: gerinti grupės neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų savarankiškumą ir užimtumą, bei galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekte dalyvauja 21 asmuo.

Projekto partneriai – Panevėžio VšĮ Šv. Juozapo globos namai.

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų deparatamento prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jurbarko rajono savivaldybės bei Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos.

Projekto tikslas – išplėsti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Jurbarko miesto savivaldybėje, siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumo, integracijos darbo rinkoje bei dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybes, teikiant realius neįgaliųjų ir jų šeimos narių poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas. 

Projekto uždaviniai:

  • Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;
  • Suteikti pagalbą sprendžiant motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, mokytis didinimo klausimus, konsultuoti sprendžiant darbo paieškos, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje problemas ir suteikti reikiamą pagalbą lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;
  • Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius; 
  • Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, kinezeterapeutui vedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus; 
  • Skatinti neįgaliųjų šeimos narius aktyviau dalyvauti sprendžiant kylančias emocines ir rūpinimosi neįgaliaisiais šeimoje problemas, geriau pažinti neįgalaus asmens ligą ar negalią, mokyti realiai vertinti neįgalaus asmens galimybes ir spręsti prisitaikymo problemas. 

Norite dalyvauti ar užregistruoti savo šeimos narius? Susisiekite tel. +37068567002